Pinḳas ha-ḳehilot. Luv; Tunisyah: entsiḳlopedyah shel ha-yishuvim ha-Yehudiyim le-min hiṿasdam ṿe-ʻad le-aḥar Shoʼat Milḥemet ha-ʻOlam ha-Sheniyah

Publication Year
1997

Type

Book
Abstract

Edited by ʻIrit Abramsḳi-Blai, Ph.D. 1982

Publisher
Yad ṿa-shem, rashut ha-zikaron la-Shoʼah ṿela-gevurah
City
Yerushalayim
ISBN
9789653080591
Category